หัวข้อข่าว

ความเคลื่อนไหว

17 พ.ย. 2558 รับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ขยายเวลาถึง 27 พฤศจิการยน 2558 โดย Admin
05 พ.ย. 2558 กำหนดการ โดย Admin
04 ก.ย. 2558 เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย Admin
30 ส.ค. 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วม     งาน จากต้นสังกัดพร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย Admin
27 ส.ค. 2558 หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก โดย Admin


   กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้ง 4

วันที่

รายละเอียด

หมายเหตุ

14 ก.ย. 58 - 20 พ.ย. 58   - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ธ.ค. 58 - 3 ธ.ค. 58     - กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย
    (Thailand Human Library Network)” ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2558
    ณ ศูนย์ภาษาและ    คอมพิวเตอร์ (อาคาร 11)
1 พ.ย. 58 - 30 พ.ย. 58   - ส่งเอกสารการเข้าร่วมงาน
1 พ.ย. 58 - 14 พ.ย. 58   - กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน
    การโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรี ประเภทออมทรัพย์
    สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   
    ชื่อบัญชี นางสาววิจิตรา สุจริต เลขที่บัญชี 421-1-31468-1
 


   กิจกรรมภายในงาน HUMAN LIBRARY

รายละเอียดหนังสือ
1. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา “ เรื่อง : เรื่องเล่า 50 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ”
2. อาจารย์ปัญญา มหาชัย “ เรื่อง : ตามรอยความคิด บนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนผ่าน ”
3. ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี “ เรื่อง : ปราชญ์เดินดิน วิถีลูกอีสาน ”
4. ผศ.อนุรัตน์ สายทอง “ เรื่อง : วิถีแห่งคราม ”
5. คุณจุฑาธิบดิ์ ธานี “ เรื่อง : ข้าวเหนียวหมูนุ่ม ”
6. คุณนภาพร บุญเรือง “ เรื่อง : เมี่ยงคำ ”
7. ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี “ เรื่อง : แรงบันดาลใจ รักบ้านเกิด ”
8. ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ “ เรื่อง : จากศิษย์ถึงผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ”
9. ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี “ เรื่อง : แรงบันดาลใจรักบ้านเกิด ”

เว็บไซต์ HUMAN LIBRARY


   Supported by
  


    ติดต่อ ผู้ประสานงาน
    1.  ดร.วิจิตรา  สุจริต  โทรศัพท์มือถือ  084 - 1284421
    2.  นางสาวอุ่นเรือน  แสนเสน  โทรศัพท์มือถือ  087 - 4904684
    3.  นางสาวนงพะงา  บุรวงค์  โทรศัพท์มือถือ  083 - 2818925

Copyright@ 2015 Sakon Nakhon Rajabhat University